Beleidsplan

Strategie

 • Kernprincipes
 • Statutaire doelstelling
  De stichting heeft tot doel het mogelijk maken van medisch onderzoek naar (het oplossen van) ziekten waarvoor op andere wijze weinig tot geen (financiële) middelen beschikbaar gesteld (kunnen) worden;
  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een miljoen euro (€ 1.000.000,00) te genereren ten behoeve van nader te bepalen maatschappelijk noodzakelijk doel zoals hiervoor gemeld (en beoordeeld door onze Raad van Advies) en van alle donaties tenminste negentig procent (95 %) ten goede te laten komen aan de door de stichting te ondersteunen goede doelen.

 • Afwezigheid winstoogmerk
  Zoals gemeld bij Kernprincipe 1 komt minimaal 95% maar liever 100% van de ontvangen donaties ten goede aan het te ondersteunen goede doel. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben eveneens geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Alle kosten worden in principe afgedekt door partners van de stichting. Indien dit niet mogelijk is zullen de noodzakelijke kosten betaald worden uit de donaties.

 • Bestemming liquidatiesaldo
  Indien er bij liquidatie een restsaldo is, komt dit geheel ten goed aan het te ondersteunen doel van dat moment.

 • Missie
 • De stichting wil één miljoen euro genereren om voorlichting over, onderzoek naar, verhoging van het kennisniveau mogelijk te maken. Meer informatie over de missie is elders op de site te vinden.

 • Werkzaamheden
 • Via social media draagvlak vergroten.;
 • Samenwerkingsverbanden met diverse serviceclubs, partners en particulieren initiëren;
 • Lokale en regionale activiteiten organiseren t.b.v. crowdfunding;
 • Contacten onderhouden met lokale, regionale en landelijk media;
 • Nauwe contacten onderhouden met de (bestuurs)organisatie van het goede doel.

Beleid

 • Werkzaamheden
  • I. Een overzicht van de projecten en investeringen
   Al het geld (minus eventuele kosten) dat via HDKT wordt opgehaald, gaat rechtstreeks naar onderzoek naar Sarcomen. Dit wordt inderverdeeld in:
   • Voorlichting over sarcomen;
   • Ondersteuning van onderzoek;
   • Verhoging van het kennisniveau.
 • Werving van gelden
  • I. Beschrijving van de taakverdelingen en bestuurdersverhoudingen
   Voorzitter: Leon Vliegen, Zevenaar
   Secretaris: Keimpe Ravesteijn, Nijmegen
   Penningmeester: Willem Daalder, Duiven
   • Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
   • De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
   • De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
   • Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
   • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben eveneens geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
   Financieel adviseur, geen lid van het bestuur, de heer R.A.P. Langeveldt, Zevenaar.

  • II. Beschrijving waarop het vermogen wordt beschikt
   • Al het gegenereerd vermogen tot een maximum van één miljoen euro komt te goede aan het Goede Doel. Indien HDKT om welke reden dan ook minder ophaalt, dan is het maximaal uit te keren vermogen gelijk aan het maximaal opgehaalde bedrag.
    • Dit vermogen wordt in gedeeltes uitgekeerd op basis van (deel)aanvragen van de ontvangende partij. Het eerste project zijn twee onderzoeken bij RadboudUMC te Nijmegen;
    • De ontvangende partij geeft tevoren inzicht in de besteding van delen het vermogen aan diverse projecten c.q. onderdelen van projecten;
    • De ontvangende partij verantwoordt de (deel)bestedingen en meldt bereikte (deel)doelstellingen;
    • Het bestuur van de stichting HDKT geeft toestemming na advies van de Raad van Advies.

  • III. Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop van het bestuur
   • De bestedingen van het uitgekeerde (deel)vermogen wordt door het stichtingsbestuur van HDKT gemonitord;
   • De financieel adviseur is hierbij nauw betrokken;
   • Onze accountant zal dit proces begeleiden.
 • Beschikken over het vermogen van de instelling
  Over de bankrekening kan beschikt worden door de penningmeester echter alleen dan wanneer er toestemming is van twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur tracht in overleg met het betreffende goede doel de gelden te besteden voor specifieke doeleinden.
 • Vermogen van de instelling
  • I. Beschrijving van het uitkeringsbeleid
   De ontvangende partij doet beargumenteerde (deel)aanvragen voorzien van verwachte (deel)opbrengsten ervan. Het bestuur beoordeelt deze.

  Cijfermatig overzicht van de uitkering conform de doelstelling
  De stichting HDKT zal op basis van onderzoeksaanvragen bedragen overmaken tot een totaal bedrag van maximaal één miljoen euro. De gedeeltelijke uitkering zal op basis van een verzoek worden bekeken. Indien ook het bestuur van de stichting HDKT kan instemmen met de besteding, na advies te hebben ingewonnen van de Raad van Advies, van de gelden wordt het gevraagde bedrag overgemaakt.
  Wel zal als voorwaarde gelden dat er periodiek (1 x per kwartaal) een korte verantwoording wordt verstrekt door de betreffende aanvrager aan het bestuur van de stichting HDKT.

 

Beheer

 • Vermogen
  • I. Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw wordt verklaard
   Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd door gelden binnen te halen. Daartoe worden diverse activiteiten ontplooid. De stichting beoogt niet om gelden te beleggen maar zodra het doel is bereikt de gelden uit te keren aan het betreffende goede doel.
   Jaarlijks zal er, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en staat van baten en lasten van de stichting worden opgemaakt. Deze zal worden onderzocht door een accountant administratieconsulent.

  • II. Beschrijving van de wijze van vermogensbeheer en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid
   Alle gelden komen binnen op de bankrekening van de stichting. Op de lopende rekening wordt een laag saldo aangehouden. Het bedrag wat het lage saldo te boven gaat wordt regelmatig overgeboekt naar de spaarrekening van de stichting. Er wordt niet belegd en of geïnvesteerd in roerend of onroerend goed.

 • Kostenstructuur
  I. Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen
  Kosten worden in principe afgedekt door partners. Alle kosten zoals de website (ontwerp, beheer), het ontwikkelen van ons logo, briefpapier, het jaarlijkse accountantsonderzoek en rapport, het opstellen van de statuten, het maken van de films e.d. zullen door de partners zoveel mogelijk om niet beschikbaar gesteld worden. 
 • Beloning beleidsbepalers
  Statutair is vastgelegd dat bestuurders geen (onkosten)vergoeding dan wel beloning ontvangen.

Jaarrekening

De dagelijks handelingen gebeuren door de penningmeester, voorbereiding van de jaarrekening door bestuur en adviseur, de controle en opstellen ervan door onze accountant Flantúa.
Fiscaalnummer ANBI is 852703119.

U kunt de jaarrekening 2019 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2018 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2017 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2016 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2015 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2014 hier inzien.
U kunt de jaarrekening 2013 hier inzien.

HDKT
Facebook

Twitter

NOG
X €10,-